Program pro Plzeň 1

 

VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1

 

JEDNIČKA, JAK MÁ BÝT

 

Hlavní teze

"Občané obvodu si zaslouží žít obvodu bez heren. V obvodu, kde vedení neplýtvá veřejnými prostředky a ptá se občanů na jejich názor."

 

 • Budeme pokračovat v politice nulové tolerance vůči hazardu na území našeho obvodu. Nechceme zde žádné herny.
 • I nadále odmítáme další zastavování sídliště. V minulém období jsme opakovaně pomohli zabránit několika takovým projektům, které by v důsledku zhoršily život lidí na sídlišti.
 • Údržba zeleně byla v posledních letech zadávána neefektivně. Iniciovali jsme kontroly, které problémy odhalily a pojmenovaly. Nyní již vše probíhá standardně a levněji.
 • Chceme zavést systém sběru podnětů od občanů i celých SVJ týkajících se zejména úklidu, údržby a zeleně.
 • Konkrétními projekty posílíme bezpečnost chodců (příjezd od Záluží a Ledec u konečné tramvaje č. 4, příjezd od Zruče-Sence na Bílé Hoře, nové přechody místo podchodů u Plzeňky v Gerské ulici apod.).

 

Veřejné finance

 • Hospodárné využívání finančních prostředků našeho obvodu
  • smysluplné a užitečné investice,
  • rozumné provozní náklady.
 • Granty rozdělované podle jasných pravidel
  • odborně zaměřenými komisemi,
  • transparentní průběh grantového řízení.
 • Transparentní rozpočet
  • tzv. rozklikávací rozpočet umožní všem občanům jednoduše nahlížet do plánovaných i skutečných výdajů a příjmů městského obvodu.
 • Transparentní veřejné zakázky
  • otevřená výběrová řízení bez omezení počtu účastníků,
  • nízká administrativní náročnost pro účastníky.
 • Maximální informovanost veřejnosti o
  • zadání zakázek (výběrová řízení),
  • plnění zakázek (plánované náklady v porovnání se skutečnými, vícepráce),
  • udržitelnosti zakázek (náklady či přínosy sledované po dokončení zakázky).
 • Důsledný dohled nad zhotoviteli a dodavateli, kontrola řádného plnění smluv.
 • Maximální využití dotačních programů Evropské unie, státu a dalších zdrojů na realizaci projektů na území našeho obvodu.

 

Komunální služby

 • Kvalitní péče o parky a zeleň, ochrana ploch před zábory.
 • Pravidelný úklid komunikací a chodníků včetně blokového čištění
  • v problematických lokalitách zajistíme navýšení kapacity odpadových nádob a četnost svozu,
  • péče o veřejná prostranství (sekání trávy, úklid veřejných prostor apod.)

 

Bezpečnost

 • Nulová tolerance hazardu na území městského obvodu.
 • Maximální využití možností Městské policie pro vyšší bezpečnost občanů městského obvodu v oblastech kriminality i dopravy,
  • vytipování míst pro častější kontroly – navýšení počtu pěších hlídek,
  • městští policisté mohou přes den chodit po jednom, čímž se výrazně zvýší jejich výskyt v ulicích
 • Oživení a podpora projektu „Bezpečné město“
  • prevence a osvěta jako jedny z hlavních nástrojů.
 • Opatření k posílení bezpečnosti chodců
  • retardéry a další technická opatření,
  • zejména výpadovky – např. Bílá Hora směrem na Zruč, Gerská ulice směrem na Záluží,
  • zřízení přechodu pro chodce u Plzeňsky, zrušení podchodů

 

Sociální oblast

 • Koncepční podpora aktivit neziskových organizací působících na území městského obvodu.
 • Aktivní volnočasové vyžití nejen pro seniory (zájezdy, kultura, sport a vzdělávání).
 • Rozšíření terénní sociální práce s lidmi bez domova

 

Rozvoj území, výstavba a doprava

 • Podporujeme dokončení stavby tzv. severozápadního okruhu a východní okruh I/20 tak, aby městský obvod získal alternativní spojení s centrem města.
 • Navýšení parkovacích kapacit
  • racionalizace parkovacích ploch v sídlištích,
  • o případném rozšíření parkovacích ploch musí proběhnout veřejná debata,
  • záchytná parkoviště u konečných.
 • Jsme proti zahušťování zástavby v sídlištích.
 • Městský obvod už je z pohledu nabídky obchodních ploch nasycen, rozhodně není třeba stavět žádné další super nebo hypermarkety.
 • Podpora a rozvoj přirozených rekreačních zón – rybníky, přilehlé lesy, zeleň, místa oddechu v sídlištích.
 • Podpora původních a historických lokalit, např. Staré Roudné, Bílé Hory, Bolevce.
 • Podpora realizace nutných oprav ve spolupráci s dalšími investory – např. Studentská třída, tramvajová trať Gerská (ke konečné), či ulice 28. října ve spolupráci s Magistrátem města Plzně, resp. Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje.

 

Vzdělání, sport a volný čas

 • Dostatečná kapacita mateřských školek dle demografického vývoje.
 • Transparentní přidělování míst v mateřských školkách za pomoci elektronického systému přihlašování.
 • Stanovení jasných pravidel podpory sportovních a volnočasových organizací
  • dle šíře záběru,
  • dle zacílení na občany obvodu.
 • Sportoviště pro širokou veřejnost.
 • Podpora rozvoje cyklostezek i další potřebné infrastruktury (stojany na kola, korektní nájezdy na stezky apod.) tak, aby cyklistika byla plnohodnotným způsobem dopravy.
 • Dokončení cyklostezky na zadní Roudné, směr Bolevecký rybník
 • Je třeba dokončit cyklistické propojení našeho obvodu a trojky vybudováním lávky přes Mži

 

Správa obvodu

 • Chceme občanům obvodu nabídnout větší možnost zapojení se do dění na obvodě
  • příjem podnětů a připomínek prostřednictvím internetu (tzv. „helpdesk“) s garantovanou dobou odpovědi ze strany úřadu (možnost osobního, písemného či telefonického jednání s úřadem samozřejmě nadále platí),
  • posun řádných zasedání Zastupitelstva městského obvodu na 15. či 16. hodinu tak, aby zasedání byla lépe dostupná pro pracující.
 • Chceme přivést agendu k přijímání žádostí o pasy a občanské průkazy tak, aby to občané jedničky měli co nejblíže, resp. mohli si vybrat, zda ÚMO, nebo MMP
 • Po úřadě musí obíhat dokumenty, ne občan.

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.