Janoušek: Úspěchy našich studentů mě těší

Rozhovor s Alešem Janouškem, ředitel Gymnázia Luďka Pika

Gymnázium bylo zřízeno v září 1981 jako 3. gymnázium se sídlem v historicky cenné funkcionalistické Zápalové budově v Plzni na Doubravce. Za významný milník v historii gymnázia je považován rok 2007, kdy byla zahájena výuka v novém dvojjazyčném česko - španělském studijním oboru Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce , který je v povědomí veřejnosti znám jako ,,španělská bilingva“.

Na rozhodování žáka při volbě povolání mají pořád zásadní vliv rodiče. Pamatujete i na ně?

Naše výchovné poradkyně nejprve oslovují rodiče žáků ZŠ, kteří mají o studium na naší škole zájem. Následně se s námi rodiče setkávají na dnu otevřených dveří. Díky webovým stránkám mají rodiče přehled o aktuálních akcích školy a získávají důležité informace. V letošním roce jsme nové zavedli elektronickou žákovskou knížku, která umožňuje sledovat hodnocení žáka a v brzké době i jeho docházku a představuje jednu z forem komunikace učitel – rodič. Pro většinu rodičů je tato komunikace efektivnější, protože jim šetří čas.

Jaké je uplatnění Vašich absolventů?

Úspěšnost našich absolventů při přijímání k vysokoškolskému studiu je vysoká. Z celkových 120 maturantů bylo loni přijato na VŠ 113 žáků. Obecně platí, že naši absolventi jsou všestranní a uplatňují se v nejrůznějších oborech technických i humanitárních směrů. Prvních dvacet žáků šestiletého česko-španělského oboru úspěšně ukončila své studium a 3 z nich se dokonce vydali studovat na zahraniční VŠ do Španělska či Velké Británie: chemické inženýrství, hispanistiku a ekonomiku.

Spolupracujete také se sociálními partnery a institucemi?

Naši žáci spolupracují s Nadací pro transplantaci kostní dřeně a prostřednictvím jejich akce ,,Sluníčka'' předali Nadaci v průběhu 17 let přes dva milióny korun. Dále podporujeme Nadaci Haima, která pomáhá dětským onkologickým pacientům FN Plzeň. Adopci na dálku v Latinské Americe, program Diecézní charity Plzeň, Bílou pastelku. V oblasti kulturně vzdělávací úzce spolupracujeme se ZČU, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, s Alliance Francaise, British Council, Instituto Cervantes, Velvyslanectvím Peru, Centrem Španělské kultury a vzdělávání, Goethe Institutem, Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Západočeským muzeem, Galerií města Plzně a Státním oblastním archivem.

Jaké plány a cíle si kladete do budoucna?

Ve dnech 13. až 15.6. bude naše škola hostit 36. ročník celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Dále se soustředíme na nové operační programy období 2014 – 2020, což je jedna z cest, jak zkvalitňovat výuku a získat pro školu investiční prostředky. Pokračujeme v zkvalitňování výuky zejména účastí v projektech, modernizujeme vybavení školy, zabezpečujeme udržitelnost probíhajících projektů (Comenius , DUMy, Podpora technického a přírodovědného vzdělávání PK)

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.