Návrh propojení Červeného Hrádku s Újezdem

"V roce 2010 jsem kandidovali s cílem prosadit bezpečné propojení Červeného Hrádku s Plzní. Z opozičních lavic zastupitelstva Plzně 4 jsme navrhovali, krom důrazu na řešení rekonstrukce Červenohrádecké, i alternativní řešení kolem Hrádeckého potoka. Jsme rádi, že zastupitelstvo našlo v této investici shodu a zahájilo přípravy. Níže se můžete seznámit s podrobným technickým popisem kolegy Lacyka", říká Petr Junek, předseda zastupitelského klubu TOP 09, Plzeň 4.

Problematika propojení obou uvedených městských částí čtvrtého plzeňského obvodu vychází ze současné situace zcela absentující trasy pro pěší a cyklisty mezi oběma lokalitami. Dynamicky se rozvíjející zástavba obou částí, zejména oblasti ulic V Mokřinách, V Hájku, Jižní apod. vyvolávají nezbytnou potřebu řešení zcela chybějícího propojení pro uvedené typy dopravy. Nejen již realizovaná výstavba ve výše uvedených ulicích, ale i rozvoj Újezdu v ulicích Kyšická, Bazalková, Ve Dvorcích aj. přibližuje obě historicky samostatné obce do bezprostřední blízkosti a spojuje život obyvatel obou lokalit.

Rovněž uvažované záměry rozvoje výstavby naznačují další expanzi, např. v ulici Na Dražkách. Stávající dopravní propojení je charakterizováno silnicí třetí třídy III/180 16 (ulice Hrádecká, resp. Červenohrádecká), která v rozsahu cca 450m mezi konci zástavby prochází v extravilánovém uspořádání, tzn. vozovka zde dosahuje šířky zpevnění 6m a je oboustranně lemována odvodňovacími příkopy, za kterými je silnice doprovázena stromovou alejí. V převážném rozsahu silnice je díky směrovému vedení a díky vzrostlé zeleni značně omezen rozhled řidičů a je výrazně zmenšena možnost vzájemné interakce mezi chodci, cyklisty a řidiči zejména v nočních hodinách.

hradek 1

Zhoršení situace se navíc mimo zimní období prohlubuje vlivem vegetačních změn i v denních hodinách. Uvedené uspořádání bez samostatného prostoru pro pěší přesahuje v úseku cca 200 m i do zastavěné části Červeného Hrádku a vytváří tak celkem přibližně 650m dlouhý úsek s vysokou pravděpodobností dopravní nehody s fatálními následky. Zejména z hlediska bezpečnosti provozu při relativně častém pohybu chodců a cyklistů lze označit uvedenou silnici za nevyhovující. Níže uvedená fotopříloha (pohled ve směru Újezd) ukazuje snahu kompetentních orgánů alespoň zmírnit složitou situaci osazením dopravního značení v reflexních rámech. Bohužel dopravní značky jen velice omezeně ovlivňují chování účastníků provozu a zejména chování mnohých řidičů, kteří nejsou ochotni přizpůsobit jízdu stavu povaze nejen vozovky, ale i prostoru kolem vozovky.

Kromě výše uvedeného zásadního problému z hlediska bezpečnosti je důležitým aspektem ytvoření komunikace v homogenních šířkových parametrech a doplnění ploch pro nemotorovou opravu v segregovaných plochách včetně zafixování míst pro přecházení. Pzeňský kraj, resp. Správa a údržba silnic PK je s uvedeným problémem seznámena a iž podnikla první krok vedoucí k nápravě. Oním zmíněným krokem je zpracování projektové okumentace pro územní řízení, na základě které již v letošním roce (2011) vydal Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně územní rozhodnutí. Další přípravnou fází bude vyšší tupeň projektové dokumentace, jejímž výsledkem má být vydání stavebního povolení a vybrání zhotovitele stavby, v závěru pak konečná realizace stavebních úprav. Je však nezbytné si uvědomit složitost dosažení pozitivního výsledku v přípravné fázi. Vhledem k nutnosti dosažení shody mezi stavebníkem a majiteli dotčených pozemků v rámci vypořádání majetkoprávních vztahů a vzhledem k četnosti pozemků, jejichž dotčení je pro realizaci výstavby nezbytné, lze realisticky předpokládat poměrně složité projednávání návrhu a značné prodlužování definitivního závěru příprav. Rovněž ekonomická situace a finanční možnosti investora mohou oddálit termín realizace a vyřešení současné situace.

Z uvedených důvodů je zcela relevantní zabývat se myšlenkou alternativní trasy pro vedení pěších a cyklistů. Jedinou skutečnou možností je nabídnout nemotorové dopravě trasu vedoucí ulicemi Na Háji a U Lísy. Záměrně je uveden termín nabídnout, protože tato trasa nemůže mít ambice nahradit propojení podél Červenohrádecké ulice, neboť její směrové vedení a odklon od přirozené páteřní trasy je zřejmý. Lze o ni ale uvažovat jako o trase náhradní, případně dočasné, ale zároveň lze uvažovat o jejím trvalém využití, byť spíše pro účely rekreačního rázu. Skutečností podporující předložený návrh může být rovněž poloha autobusových zastávek MHD v ulici Staroveská.

hradek 2

Dopravní obslužnost Červeného Hrádku je zajišťována autobusovými linkami č.53 a 54, jejichž četnost může být pro občany nevyhovující. V případě zájmu o alternativní přepravu se nabízí využití linky č.28, jejíž jízdní řád nabízí nepoměrně širší možnosti přepravy (cca 7x četnější denní frekvence).

Obě ulice tvoří již v současnosti propojení mezi Újezdem (od náměstí Karla Panušky) a Červeným Hrádkem (křižovatka ulic Na háji x V Mokřinách), v průběhu trasy však kolísá kvalita vozovky. Trasa je vedena podél Hrádeckého potoka, který je významným krajinným prvkem, lokálně je lemována stromovou alejí a slouží rovněž pro napojení sousedních parcel samostatnými sjezdy. V převážném rozsahu lze konstatovat, že stav vozovky je pro uvažovaný účel dostatečný, problematický je koncový úsek před napojením ulice V Mokřinách, který je částečně zpevněný, nebo i nezpevněný a zejména v případě nepříznivého počasí prakticky neschůdný. V tomto úseku v délce cca 300m by bylo nezbytné provést stavební úpravu spočívající v realizaci vozovky v jednoduché konstrukční skladbě umožňující pohyb pěších a cyklistů a minimální pohyb osobních vozidel. Provoz vozidel nad 3,5t (mimo dopravní obsluhu) ani propojení pro motorovou dopravu není uvažováno. Současně lze uvažovat i o využití opěrných bodů vzdušného vedení ČEZ Distribuce a.s. pro případné doplnění vybavení zmíněného propojení o veřejné osvětlení. Výše uvedená mapa ukazuje vedle stávajícího stavu i polohu autobusových zastávek a úsek nezbytných úprav (označen černou šipkou). Je zcela relevantní požadovat navrhované propojení a podpořit tak hledisko celkového přínosu pro obyvatele obou lokalit.

Václav Lacyk

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.