Program pro Plzeň 4

 

VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09

PRO MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 4

 

PLZEŇ 4, JAK MÁ BÝT

 

 

Petr Junek, kandidát na starostu Plzně 4:

Jako starosta čtvrtého plzeňského obvodu nastavím transparentní hospodaření, přehledný klikací rozpočet, zveřejňování podkladů a záměrů jednání. Zaměřím pozornost na nedořešené problémy, jako jsou: sportovní areál Na Lopatárně kulturní centrum Svornost, pěší komunikace a obslužnost MHD nejen v Bukovci a Červeném Hrádku, kanalizaci ve Starých Lobzích, problémy s rušením nočního klidu, bezpečnosti a soužití obyvatel.

 

Transparentní hospodaření, jak má být!

 • Chceme přijmout nástroje omezující korupci a nehospodárnost.
 • Transparentní klikací rozpočet – jednoduché nahlížení do plánovaných i skutečných výdajů.
 • Zveřejňování informací – podkladů a záměrů obvodu.
 • Otevřená výběrová řízení – s důsledným dohledem na plnění smluv a jejich zveřejňování.

 

Bezpečnost

 • Podporujeme preventivní programy proti vzniku kriminality, zvýšení přítomnosti strážníků Městské policie v krizových místech a časech.
 • Prosazujeme zrušení non-stop heren a barů s výherními automaty, a důraz na dodržování nočního klidu, prevence vandalismu a dobrého soužití občanů.
 • Zajistíme opatření pro omezení rychlosti na příjezdových komunikacích do jednotlivých částí obvodu (Zábělská, Červenohrádecká).

 

Moderní a otevřený úřad, spolupráce s občany

 • Úřad je tu pro občany, nikoliv naopak – „obíhat“ má dokument, nikoliv občan.
 • Chceme prosadit přímou komunikaci o veřejných investicích přímo s vámi, občany obvodu, formou tzv. veřejného projednávání. Zajímá nás váš názor na to, jak by mělo vypadat okolí vašeho bydliště, které spravuje obvod, aby se vám v obvodě dobře žilo.

 

Zlepšení a podpora podnikatelského prostředí

 • Naší snahou bude podpořit a rozvinout podnikání v obvodě. Za základ považujeme komunikaci mezi podnikateli a MÚ, hledání společných cílů.

 

Odpady, ekologie, příroda a životní prostředí

 • Zaměříme se na zlepšení umístění sběrných nádob separovaných odpadů tak, aby byly vhodně umístěné a dobře přístupné. Množství zeleně a parků je ve čtvrtém obvodu jedinečné, a nejen díky tomu je obvod příjemný pro život. Vážíme si tohoto stavu a chceme to ještě zlepšit. Podporujeme environmentální vzdělávací programy pro děti a mládež.

 

Sociální oblast a mateřské školy, péče o seniory

 • Stávající, téměř dostatečná kapacita MŠ přinese, dle prognóz, v následujících letech přebytek volných míst ve školkách, proto chceme připravit uzpůsobení jedné školky pro péči o děti mladší tří let, např. připravovaná rekonstrukce 50. MŠ.
 • Podporujeme přebudování kulturního domu v Červeném Hrádku na školku s denním stacionářem.
 • Chceme vytvořit koncepční podporu aktivit neziskových organizací a jejich vzájemné spolupráce.

 

Kultura, školství a sport, volnočasové aktivity

 • Chceme zlepšit komunikaci a koordinaci kulturních aktivit s organizací Plzeň 2015.
 • Prosazujeme spravedlivé a rovnocenné rozdělování dotací pro volnočasové aktivity dětí – sportovních, uměleckých, sociálních.
 • Podporujeme trojstranné řešení současného neutěšeného stavu areálu Na Lopatárně, dohody mezi městem, vlastníkem pozemků a sportovními kluby a následného vybudování volnočasového sportovního areálu.
 • Chátrající budovy Svornosti chceme přetvořit na hodnotné kulturní centrum Doubravky.

 

Urbanismus, chodec, cyklista, MHD

 • Chceme silný obvod respektující krajinné a kulturní kvality, které je schopen podpořit. Rozumný plošný rozvoj směrem do nenahraditelné volné krajiny a podpora rozvoje uvnitř zastavěných ploch a areálů. Příroda na dosah každému je velkou devizou obvodu, kterou chceme udržet.
 • Chceme zhodnotit možnosti využití opuštěných nebo nevhodně umístěných areálů a zapojit je znovu do života obvodu.
 • Okrajové části ÚMO 4 jsou pro nás plnohodnotnými částmi obvodu, a tak k nim budeme přistupovat při řešení místních problémů.
 • Chceme dořešit dlouhotrvající problém kanalizace v oblasti Rolnického náměstí v Lobzích. Vybudujeme důstojné napojení pro pěší do Červeného Hrádku a Bukovce a jejich napojení na noční MHD.
 • Podpoříme rozvoj cyklodopravy včetně potřebné infrastruktury tak, aby cyklistika byla plnohodnotným způsobem dopravy po městě.
 • Oblast Chlumu a sv. Jiří je jedinečná turisticko-rekreační oblast, která si zaslouží více pozornosti. Její využití může nepochybně přesáhnout rámec obvodu a stát se celoměstským cílem turistickým, ale i společenským.

 

Veřejná služba

 • Chceme pokračovat v institutu veřejné služby – zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob s právem na příspěvek v hmotné nouzi. Výhoda této služby je ta, že pracovníky můžeme posílat operativně tam, kde je to nejvíce potřeba.

 

Co se nám povedlo v opozici

 • Zamezili jsme budování dalších předražených staveb (parkoviště a silnice „odnikud nikam“). Odkryli jsme mechanismus předražování těchto projektů.

 

 • Omezili jsme možnosti vyvádění financí skrz přípravu projektových dokumentací, nově jsou stanovovány limity plnění.

 

 • Po dlouhém boji začal obvod jako poslední z velkých obvodů, zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelstev.

 

 • Úřad zavedl veřejnou službu, byť jen v částečném rozsahu.

 

 • Zastavili jsme projekt na nesmyslnou přeměnu Špitálského lesa na sportovní park a navrhli řešení volnočasových sportovních aktivit do vhodné oblasti Lopatárny. Prosazovali jsme vyřešení majetkoprávních sporů v této oblasti.

 

 • Společně s občany Starých Lobez jsme prosazovali dobudování inženýrských sítí a povrchů této památkové lokality, v současnosti město připravuje projektovou dokumentaci.

 

 • Tlačili jsme vedení obvodu k dobudování potřebných kapacit mateřských škol. Bohužel liknavostí jejich kolegů z vedení města byly přístavby 54. MŠ zkolaudovány o 2 roky později, než bylo třeba.

 

 • Zahájení projektové dokumentace propojení městských částí Červený Hrádek a Újezd pro pěší a cyklisty.

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.