test

ŠKOLSTVÍ

DSC_0142

 

A) Vzdělávání

 • zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy tak, aby byl úspěšně realizován znalostní trojúhelník – vzdělávání – výzkum – inovace v rámci partnerství mezi vzdělávacími institucemi a podniky a tím byl naplněn Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy.
 • Největší důraz je kladen na komunikační dovednosti, adaptabilitu, flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost, týmovou práci a ochotu učit se novým věcem.
 • Školství všech stupňů tvoří jeden celek, avšak není jediným zdrojem vzdělávání
 • Součástí vzdělávacího procesu je i využití volného času – je třeba nabízet široké spektrum zájmové činnosti

 

B) Mateřské školy

 • Zpracování funkční a dlouhodobé koncepce výstavby a provozování MŠ, která bude navíc schopna flexibilně reagovat na potřeby umisťování dětí:
  • Důsledné sledování demografického vývoje
  • Průběžná aktualizace a úprava investiční strategie města (obvodů) v této oblasti
  • V případě nových investic využívat technologie „montovaných staveb“ = umožňují rychle reagovat na aktuální potřeby + nabízí možnost i jiného využití v případě poklesu dětí (příměstské tábory, dětská centra, kroužky apod.)

 

 • Zavedení elektronického systému přijímání do MŠ (s možností zachování papírové přihlášky), ovšem vyhodnocení bude závazné, konečné a dle předem jasně daných kritérií:
  • Eliminuje se protekce, nával a každoroční hysterie spojená se zápisy do MŠ
  • Určitý problém je ale v zákoně, protože pravomoc výběru dětí je zde jasně svěřena řediteli/ředitelce MŠ, jde tedy o nalezení rozumného modu vivendi = např. u sociálních případů, postižených dětí apod. by mělo být vždy k dispozici adekvátní zdůvodnění přednostního výběru (nelze tuto možnost úplně zakázat)

 

 • Převedení kompletní agendy na městské obvody (včetně jmenování ředitelů/ředitelek, dalších personálních otázek apod.), což s sebou nese zvýšení flexibility v rozhodování a celkovém řízení jednotlivých MŠ.

 

C) Základní školství

 • Zlepšení kvality učitelů a zaměstnanců škol je základem pro pozitivní vývoj v základním školství (pomoc vedoucím pracovníků ve školách ve snaze zaměřit se na zlepšení učení).
 • Je potřeba racionálně a udržitelně financovat základní školy, ne měnit jejich rozpočet bez ohledu na jejich potřeby
 • Město by mělo garantovat na ZŠ nejrůznější preventivní programy (drogy, šikana, alkohol, ekologická výchova apod.), včetně personálního zázemí pro tyto aktivity
 • Racionální rozvoj vybavení škol nejen s ohledem na nové metody vyučování, ale i reálné možnosti pedagogů
 • Investice do škol směřovat zejména tam, kde ušetří provozní náklady
 • Zavedení elektronického systému přijímání do ZŠ eliminuje možnost korupce

 

D) Vysoké školství

 • Město musí vytvářet ideální podmínky pro existenci vysokých škol i život studentů
 • Je nutné postavit tramvajovou trať na Borská pole jako klíčovou infrastrukturní investici, která napomůže nejen dopravní obslužnosti, ale i rozvoji samotné univerzity
 • Rozvoj prestiže městský stipendijní systému pro studenty vysokých škol
 • Spolupráce s univerzitou při přípravě klíčových rozvojových projektů
 • Vytvoření platformy pro kreativní průmysl, nejlépe v areálu Světovaru

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.