test

Program ZMP 2014-2018

Zenisek_400x400

Volební program TOP 09

pro volby do Zastupitelstva města Plzně (2014–2018)

 

PLZEŇ, JAK MÁ BÝT

 

VIZE

Hlavní vize TOP 09 pro město Plzeň je stejná jako v roce 2010, tj. Plzeň jako moderní evropské město. Koalice ODS a ČSSD vedla město chaoticky, nekoncepčně a realizovala řešení, která neodpovídají 21. století. Proto hlavní zprávou volební kampaně je koncepce fungujícího města, které poskytuje kvalitní veřejné služby a koncepčně řeší město a jeho potřeby, tedy Plzeň, jak má být.

 

Realizace této vize je rozdělena do tří oblastí, v každé z nich jsou vymezeny cíle pro jednotlivé oblasti:

 

1. TVÁŘ MĚSTA

Udržení plánovaného rozvoje města v reálných hranicích s respektem k volné krajině

Městské centrum jako živoucí organismus vhodný pro bydlení, práci i zábavu

Hlavní páteří silniční dopravy musí být městské okruhy, ostatní síť plně integrovaná do charakteru města

Propojený systém cyklostezek pro rozvoj cyklodopravy a systém greenways určený k rekreaci

Parkování sloužící zejména pro rezidenty a lokální služby

Systém záchytných parkovišť navázaných na veřejnou dopravu

Zdravé životní prostředí bez vysoké prašnosti

 

2. MĚSTSKÉ SLUŽBY

Fungující, dostupná a kvalitní veřejná doprava

Bezpečné město bez heren

Kvalitní podmínky pro základní školství

Dostatečná kapacita mateřských školek

Podpora amatérskému sportu a volnočasových aktivit

Dlouhodobě udržitelná kulturní nabídka hodná kvalit EHMK

Komplexní sociální služby

Efektivní systém nakládání s odpady

 

3. DOBRÁ SPRÁVA

Otevřené vládnutí ve všech směrech – transparentnost, odpovědnost a přehlednost poskytovaných informací jako základní princip

Kvalitní rozpočet města bez dalšího zadlužování

Transparentní nakládání s majetkem

Městské společnosti řízené manažery a odborníky, nikoli politiky

Malý bytový fond sloužící zejména pro sociální bydlení

Efektivní systém rozdělení pravomocí mezi městem a městskými obvody

Decentralizace služby pro občany, které nalezne v místě svého bydliště (v městském obvodě)

 

 

1. TVÁŘ MĚSTA

1.1 ÚZEMNÍ ROZVOJ, URBANISMUS

 • Udržení plánovaného rozvoje města v reálných hranicích s respektem k volné krajině:
  • Město příliš zabírající volnou krajinu se okrádá o nenahraditelné přírodní hodnoty a také samo naráží na technické a finanční komplikace zajištění kvalitní technické infrastruktury na těchto periferiích.

 

 • Územní plán jako nedůležitější dokument rozvoje města:
  • Územní plán má jasně určovat pravidla a možnosti rozvoje a to jak směrem ven, tak i dovnitř. Jako podklad pro investory musí být jasný, čitelný a naopak respektovaný a vymahatelný.

 

 • Kapacitní městský okruh a zklidnění centra jako priority:
  • Jasná podpora dobudování městského okruhu umožňuje omezení tranzitní dopravy v centru města. Odmítnutí jakýchkoli průtahů městem.

 

 • Vrácení architektonických kvalit do projektů městských staveb a městského prostoru:
  • Občané si zaslouží u veřejných staveb kromě ekonomické výhodnosti jejich realizace také kvalitu funkční, stejně tak jako architektonickou, protože prostředí, ve kterém žijeme, má sílu tvarovat názory nás i našich potomků.

 

 • Podpora cyklistiky jako alternativní dopravy ve městě:
  • Pomalé budování cyklostezek především po okrajích města neumožňuje komfortní využité bicyklu jako dopravního prostředku do práce a za zábavou. Je potřeba umožnit zabezpečené parkování kol v centru, zajistit bezpečný provoz cyklistů, podpořit systém půjčování kol.  Princip: Cyklista a chodec se nemohou chovat jako auto

 

 • Kroky činěné v rozvoji města s jasnou zodpovědností:
  • Za rozvoj města je třeba nést profesní i politickou zodpovědnost se všemi důsledky.

 

 • Maximální transparentnost financování projektové dokumentace a realizace staveb:
  • Pokud udržíme náklady na projekty i realizace staveb na reálných číslech, umožní nám to realizovat i dražší stavby bez plýtvání veřejnými penězi.

 

 • Podpora a rozvoj systému parkování P+R:
  •  Vytvoření systému záchytných parkovišť na okraji města je nutnost pro zlepšení dopravní situace ve městě. Ideální je propojení s městskou veřejnou dopravou i s terminály mimoplzeňské dopravy. Parkování na těchto parkovištích by bylo spojeno se zvýhodněným jízdným v MHD.

 

1.2 CENTRUM MĚSTA

A) Doprava

 • Výrazné omezení tranzitních tras přes historické centrum Plzně (zejména východní část náměstí, Františkánská – Rooseveltova).
 • Dopravní zklidnění centra – pokračování ve výstavbě pěších zón a omezování automobilové dopravy, vyjma zásobování a vjezdu rezidentů.
 • Americká ulice může být nákupní třídou i bez průjezdné dopravy. To lze docílit omezením osobní a nákladní dopravy na Wilsonově mostě a části Americké. Ulice U Trati a most Milénia byly za účelem přesunu dopravy z Americké vybudovány za nemalé peníze a k přesunu ani omezení dopravy na Americké nikdy nedošlo.
 • Zlepšení podmínek pro cyklisty – zlepšení dostupnosti centra pro cyklisty vybudováním cyklostezek a jejich propojením
 • Výstavba nové lávky propojující Dominikánskou ulici s Roudnou (pěší a cyklisté)

 

B) Parkování

 • Více parkovacích míst pro rezidenty, snížení ceny rezidenční parkovací karty.
 • Redukce parkovacích pro návštěvníky historického centra - možnost levného parkování v parkovacím domě Rychtářka, Divadlo a na dalších plochách v docházkové vzdálenosti od centra.

 

C) Oživení centra

 • Zlevnění nájmu městských nebytových prostor => zatraktivnění historického jádra Plzně jako obchodního centra.
 • Podpora farmářských trhů.
 • Kulturní a společenské akce v různých částech centra.
 • Nulové poplatky za zábor veřejného prostranství za účelem zřízení předzahrádek na náměstí Republiky (při dodržení standardu a kvality předzahrádek)

 

1.3 CYKLODOPRAVA

A) Dokončení sítě cyklostezek

 • Propojit oblast Bory s centrem města v návaznosti na další cyklostezky.
 • Propojit dvě velká sídliště Skvrňany a Vinice, resp. Lochotín tak, aby cyklista nemusel zajíždět do centra města. Vybudování lávky přes Mži nedaleko ZOO.
 • Zvýšit podíl městského mobiliáře a jeho sjednocení – stojany na kola.
 • Výstavba sítě a infrastruktury na základě jasného akčního plánu.
 • Určit konkrétně procentuální část investičního rozpočtu města na stavbu cyklostezek, aby mohlo dojít k udržitelnému rozvoji sítě místo nahodilé výstavby.
 • Oddělení cyklistické dopravy v uličním prostoru s využitím stavebních úprav za předpokladu absence rekonstrukce ulic ve střednědobém horizontu.

 

B) Zvýšení podílu cyklodopravy

 • Podpora funkčního systému sdílení kol.
 • Dokončení sítě cyklostezek.
 • Cyklostezka jako souběžná komunikace oddělená od ostatních komunikací v určitých kritických místech tzn. rychlá a bezpečná.
 • Vedle dopravní funkce je potřeba rozvoje i tzv. Greenways, které využívají údolí řek a mají sloužit zejména k rekreačním účelům
 • Pro všechny uvedené cíle budeme usilovat o financování z evropských zdrojů.
 • V oblasti bezpečnosti budeme usilovat o zapojení se do systému označování kol (syntetická DNA – národní projekt). Kontroly kol pak budou častěji prováděny městskou policií.

 

1.4 PARKOVÁNÍ

 • Podporujeme výstavbu parkovišť typu – P+R (zaparkuj a jeď MHD) s parkovacím lístkem jako jízdenkou pro MHD. Zasadíme se, aby v lokalitách, které jsou pro to vhodné, vznikla tato parkoviště co nejdříve.
 • Rozšiřování parkovacích zón a míst pro rezidenty je zejména v širším centru nutností. Budeme dbát na efektivitu takových řešení.
 • Při revitalizaci sídlišť budeme dbát na zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty při zachování zeleně.
 • Budeme podporovat takové technologie, které umožní platit parkovné platební kartou nebo formou sms (popř. dalších platebních systémů)
 • Zrušíme parkoviště před radnicí.

 

1.5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A) Snížení prašnosti

 • Dokončení okružních komunikací (západní okruh a východní okruh – I/20)
 • Odmítnutí snah o vybudování průtahů, které přivedou do centra další dopravu
 • Zatravnit vybrané tramvajové koleje
 • Podpora cyklodopravy
 • Budování systému P+R v návaznosti na veřejnou dopravu
 • Zastavování nebo zatravňování proluk

 

B) Kultivace a přístupnost veřejných prostranství

 • Zpřístupnění a rekultivace náplavek
 • Možnost využití komunitního využití veřejných prostranství
 • Dlouhodobá podpora projektu Pěstuj prostor

 

2. MĚSTSKÉ SLUŽBY

2.1 VEŘEJNÁ DOPRAVA

 • Veřejná doprava bude prioritou městské správy
 • Nutná je úprava některých komunikací ve prospěch veřejné dopravy (např. uzavření části Americké třídy)
 • Systém záchytných parkovišť na okrajích města s přímou návazností na MHD
 • Vybudování přestupných terminálů meziměstské a městské dopravy
 • Je potřeba zpracovat novou koncepci udržitelnosti a rozvoje celého systému veřejné dopravy v Plzni tak, aby bylo možné garantovat její financování za současné vysoké kvality

 

2.2 BEZPEČNOST

A) Městská policie

 • Hlavním úkolem MP musí být prevence, ne represe.
 • Zvýšení přítomnosti strážníků MP v ulicích.
 • Zefektivnění systému služeb MP – jednočlenné hlídky přes den, změna organizace na obvodních služebnách.
 • Častější hlídky na problémových místech.
 • Větší důraz na funkci okrskových strážníků – „každý občan by měl znát svého strážníka“ (prevence, častější a užší kontakt s obyvateli daného okrsku, znalost místního prostředí a problémů).
 • Maximální důslednost strážníků MP.
 • Zavedení hodnocení MP občany Plzně.

 

B) Hazard

 • Plošný zákaz výskytu heren na území města Plzně.

 

C) Bezpečné město

 • Resuscitace projektu Bezpečné město Plzeň.
 • Obnovení funkční komunikace v rámci projektu mezi občany, městskou policií a zastupiteli.
 • Zahájení debaty k vyhlášce o veřejném pořádku
 • Intenzivní řešení problematiky bezpečnosti na přechodech pro chodce

 

2.3 VZDĚLÁVÁNÍ

A) Vzdělávání

 • zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy tak, aby byl úspěšně realizován znalostní trojúhelník – vzdělávání – výzkum – inovace v rámci partnerství mezi vzdělávacími institucemi a podniky a tím byl naplněn Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy.
 • Největší důraz je kladen na komunikační dovednosti, adaptabilitu, flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost, týmovou práci a ochotu učit se novým věcem.
 • Školství všech stupňů tvoří jeden celek, avšak není jediným zdrojem vzdělávání
 • Součástí vzdělávacího procesu je i využití volného času – je třeba nabízet široké spektrum zájmové činnosti

 

B) Mateřské školy

 • Zpracování funkční a dlouhodobé koncepce výstavby a provozování MŠ, která bude navíc schopna flexibilně reagovat na potřeby umisťování dětí:
  • Důsledné sledování demografického vývoje
  • Průběžná aktualizace a úprava investiční strategie města (obvodů) v této oblasti
  • V případě nových investic využívat technologie „montovaných staveb“ = umožňují rychle reagovat na aktuální potřeby + nabízí možnost i jiného využití v případě poklesu dětí (příměstské tábory, dětská centra, kroužky apod.)

 

 • Zavedení elektronického systému přijímání do MŠ (s možností zachování papírové přihlášky), ovšem vyhodnocení bude závazné, konečné a dle předem jasně daných kritérií:
  • Eliminuje se protekce, nával a každoroční hysterie spojená se zápisy do MŠ
  • Určitý problém je ale v zákoně, protože pravomoc výběru dětí je zde jasně svěřena řediteli/ředitelce MŠ, jde tedy o nalezení rozumného modu vivendi = např. u sociálních případů, postižených dětí apod. by mělo být vždy k dispozici adekvátní zdůvodnění přednostního výběru (nelze tuto možnost úplně zakázat)

 

 • Převedení kompletní agendy na městské obvody (včetně jmenování ředitelů/ředitelek, dalších personálních otázek apod.), což s sebou nese zvýšení flexibility v rozhodování a celkovém řízení jednotlivých MŠ.

 

C) Základní školství

 • Zlepšení kvality učitelů a zaměstnanců škol je základem pro pozitivní vývoj v základním školství (pomoc vedoucím pracovníků ve školách ve snaze zaměřit se na zlepšení učení).
 • Je potřeba racionálně a udržitelně financovat základní školy, ne měnit jejich rozpočet bez ohledu na jejich potřeby
 • Město by mělo garantovat na ZŠ nejrůznější preventivní programy (drogy, šikana, alkohol, ekologická výchova apod.), včetně personálního zázemí pro tyto aktivity
 • Racionální rozvoj vybavení škol nejen s ohledem na nové metody vyučování, ale i reálné možnosti pedagogů
 • Investice do škol směřovat zejména tam, kde ušetří provozní náklady
 • Zavedení elektronického systému přijímání do ZŠ eliminuje možnost korupce

 

D) Vysoké školství

 • Město musí vytvářet ideální podmínky pro existenci vysokých škol i život studentů
 • Je nutné postavit tramvajovou trať na Borská pole jako klíčovou infrastrukturní investici, která napomůže nejen dopravní obslužnosti, ale i rozvoji samotné univerzity
 • Rozvoj prestiže městský stipendijní systému pro studenty vysokých škol
 • Spolupráce s univerzitou při přípravě klíčových rozvojových projektů
 • Vytvoření platformy pro kreativní průmysl, nejlépe v areálu Světovaru

 

2.4 SPORT

A) Cíle podpory sportu

 • Naše motto: Podporujeme Vaše cesty ke sportu.
 • Primárním cílem je přitáhnout co nejvíce Plzeňanů ke sportu, tj. podpořit sport na „na nejnižší úrovni“.
 • Sport nemá být výsadou užší skupiny lidí, ale je pozitivní součást našeho běžného života.
 • Z toho návazně usilovat o rozvoj výkonnostního sportu.
 • Motivovat sportovní oddíly, kluby, spolky k rozšiřování resp. alespoň k udržení stávající mládežnické základny (dnešní smutná realita) – ekonomickou stimulací a podporou.
 • Podpora by měla být svým způsobem odměna za efektivní „práci“. Nakonec by vše mělo vyústit jako vrchol pyramidy i v přispění na sport na vrcholové, špičkové úrovni.

 

B) Směry podpory sportu ve městě

1. Sportoviště pro širokou veřejnost

2. Podpora sportovních jednot, oddílů, klubů

3. Podpora sportovních akcí

 

C) Zásady podpory sportu

 • Pokračovat v metodice nastolené v letošním roce sportovní komisí při rozdělování finančního příspěvku na provozní náklady jednotlivých oddílů.
 • Obhájit si střednědobou až dlouhodobou koncepci proti kritice na rozmělňování finančních prostředků uvolněných na sport.
 • Zamezit populistickým tendencím rozdat velkou část zdrojů určených na sport pouze tradičním mediálně známým klubům, kde se podpora dobře politicky prodává.
 • Podporovat systémový prvek, který bude sportovním klubům nabízet všeobecnou podporu a pomoc (získávání dotací, právní služby, metodické zázemí pro trenéry apod.)

 

2.5 KULTURA

 • Evropské hlavní město kultury je v mnoha směrech obrovskou příležitostí pro město Plzeň, hlavní tedy je, aby celý rok proběhl bez zásadních potíží a očekávané benefity opravdu přinesl.
 • Zároveň však je potřeba postarat se o kulturu po roce 2015 – zajistit udržitelné financování kultury v dalším období (ve struktuře čtyřleté granty, roční granty, minigranty).
 • Dostavěné nové divadlo a jeho budoucí provozní náklady nesmí ohrozit financování kultury provozované občanskou společností.
 • Je potřeba rozumně dokončit projekt Světovaru pro účely kultury a kreativního průmyslu. Případné nedokončení této stavby totiž ohrožuje rozvoj území bývalých kasáren i existenci samostatného archivu města.
 • K rozvoji plzeňské kultury by jistě zásadně přispěla stavba nové budovy Západočeské galerie. Možnosti města jsou v tomto ohledu sice omezené, protože hlavním investorem této stavby je Plzeňský kraj, avšak je možné vytvořit výhodné podmínky např. prostřednictvím financování stavby galerie z evropských fondů v návaznosti na strategii města apod.
 • Zejména v ročních kulturních grantech, které město poskytuje, je nutné více zohlednit konkrétní kritéria, vnést do rozhodování více odbornosti a transparentnosti.
 • Cílem musí být i intenzivnější naplňování Programu rozvoje kultury, který stanovuje velmi racionální rámec rozvoje plzeňské kultury jako takové.
 • Bylo již zahájeno zpracovávání nových dějin města Plzně. Budeme podporovat pokračování těchto snah.
 • Klíčovým kulturním produktem, který město může nabízet nejen svým občanům, ale i domácím a zahraničním návštěvníkům Plzně, jsou Loosovy interiéry. Vyjma v současné době zpřístupňovaných míst, je potřeba zrekonstruovat prostory v Klatovské 19, resp. najít využití pro celou tuto budovu.

 

2.6 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Město má vypracovaný kvalitní strategický plán sociálních služeb, který ale není adekvátně financován
 • Financování sociálních služeb pod vedením ČSSD v posledním období klesalo nebo stagnovalo, je potřeba jej úměrně zvýšit, jinak nebudou dostupné některé sociální služby.
 • Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost sociálnímu bydlení, aby lidé zbytečně nekončili na ubytovnách
 • Zavedeme systém víceletého financování sociálních služeb, které by do nich mělo přivést větší stabilitu
 • Prověříme možnost zřízení nového pobytového sociálního zařízení pro seniory
 • Zintenzivníme terénní sociální práci mezi lidmi bez domova

 

2.7 ODPADY

A) Systém svozu komunálního odpadu

 • V současné době dobíhá výběrové řízení dodavatelů systému svozu komunálního odpadu. Předpokládané ukončení soutěže je podzim 2014.
 • Připravit se na možnost převzetí odpovědnosti za provozování systému svozu komunálního odpad městskou firmou.
 • Současné vedení města nastavilo populisticky celý systém jako deficitní. Neodpověděli však na otázku, kdo bude jimi způsobený deficit hradit.

 

B) Podpora třídění odpadu

 • Rozšíření možnosti a dostupnosti třídění odpadu (kovy, tuky, bioodpad).
 • Vzdělávání ve školách vedoucí k redukci vytváření odpadů a třídění již existujícího odpadu
 • Sběrné dvory zdarma nebo častější a na delší dobu přistavovaní velkokapacitních kontejnerů zdarma.
 • Zavedení kompostárny v určitých lokalitách (zahrádkářské kolonie, vilové čtvrti).
 • Zvýšení počtu městské mobiliáře separovaného odpadu.

 

3. DOBRÁ SPRÁVA

3.1 OTEVŘENÉ VLÁDNUTÍ

Aplikace jasné a konkrétní strategie „Otevřená Plzeň

1) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 • Zveřejnění zásad pro zadávání veřejných zakázek
 • Zjednodušení Zásad – „kuchařka“ veřejných zakázek
 • Rodné listy zakázek – všechny zakázky nad 500 tis. Kč na internetu – na jednom místě výzva, ceny jednotlivých uchazečů, vítěz, smlouva
 • Zakázky 50 – možnost analýzy dat, provázanost s fakturací

 

2) VÝBORY

 • Zveřejnění zápisů jednotlivých výborů (samostatně, mimo materiály do ZMP)
 • Zachování současného počtu výborů (KV, FV ze zákona, VZVZ)

 

3) KOMISE

 • Zveřejnění zápisů z komisí
 • Sloučení agendy některých komisí – snížení počtu
 • Konkrétnější zadání pro jednotlivé komise

 

4) RADA MP

 • Zveřejňování programu jednání rady – před jednáním
 • Zveřejňování projednaného programu rady, včetně provázanosti na jednotlivá usnesení
 • Zveřejnění zápisu z jednání

 

5) ZASTUPITELSTVO MP

 • Zveřejnění zápisů z jednání ZMP, včetně přehledu o hlasování jednotlivých zastupitelů
 • Řešení pojetí střetu zájmů – etický kodex???

 

6) MAGISTRÁT MP

 • Registr smluv – zveřejnění všech smluv od 50 tisíc Kč výše
 • Tento registr budeme prosazovat i v případě, že nebude přijat příslušný zákon

 

7) ROZPOČET

 • Rozklikávací rozpočet – podrobný přehled výdajů a příjmů města

 

8) NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

 • Jednotná strategie nakládání s pozemky, o které si žádají developeři k nové výstavbě – regulační podmínky, regulační plány, výběrová řízení na nájem a prodej pozemků, kauce, záruky
 • Přehled městského majetku a způsob nakládání s ním (výpůjčky, nájmy, plánovaný prodej)

 

9) DOTACE

 • Přehledný informační systém ke grantovým řízením
 • Veškerá dostupnost formulářů na jednom místě
 • Evidence všech žádostí
 • Rozhodnutí – návrhy komise, přidělené prostředky RMP a ZMP, dotační smlouvy

 

10) INVESTICE

 • Mapa investic – informace k jednotlivým akcím (místo, termíny, omezení, finance, kontakt na další informace)

 

11) OTEVŘENÁ DATA

 • Otevřenost samosprávy se promítne i do zveřejňování dat
 • Zpřístupníme všechna možná data ve formě open data (strojově čitelná data)

 

12) HLAVNÍ ZÁSADY

Transparentnost

 • Všechny výše uvedené kroky a některé další povedou k maximální transparentnosti městské samosprávy

Odpovědnost

 • Musí být jasné, kdo je za konkrétní kroky správy odpovědný

Přehlednost

 • Velké množství zveřejňovaných dat musí mít jasnou a přehlednou strukturu

 

3.2 ROZPOČET

 • Naším hlavním cílem v rozpočtové oblasti je zastavení vysokého tempa zadlužování
 • Je třeba sjednotit metodiku přípravy rozpočtu na celém území města (magistrát i jednotlivé městské obvody)
 • Zavedení rozklikávacího rozpočtu pro město i obvody tak, aby měl občan možnost kontrolovat výdaje i příjmy městské samosprávy. Musí být zvolen takový systém, který bude pro uživatele přehledný a vstřícný.
 • Zvážit možnost efektivity centrálního nakupování některých komodit či služeb.
 • Zveřejňování smluv jako samozřejmost, která má vliv na zabránění plýtvání
 • Dostupnost otevřených dat jako možnost pro privátní sektor.
 • Cílem musí být i rozumná dividendová politika v rámci městských společností, které musí být řízeny manažery a odborníky, nikoli politiky
 • Při prodeji majetku je třeba dbát na efektivitu prodeje, aby bylo docíleno maximálních výnosů
 • Přijetí celkové koncepce efektivního nakládání s majetkem

 

3.3 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

A) Správa majetku

 • Vytvořit ucelenou strategii nakládání s majetkem města.
 • Racionalizace majetku města.
 • Město by mělo vlastnit ucelené majetky (celé domy) nebo hodnotné stavby.
 • Město by nemělo plýtvat pozemky ve svém vlastnictví.
 • Koncepce pro nové developerské projekty na městských pozemcích, včetně transparentního výběru developera.

 

B) Investice

 • Nové investice musí předcházet studie vyčíslující budoucí provozní náklady.
 • Investice musí být efektivně řízeny a koordinovány.
 • Je nutné přijmout investiční směrnici, která by nastavila vztahy v rámci investiční činnosti – jednotlivé odbory magistrátu, městské organizace a městských obvodů.

 

C) Městské společnosti

 • Řízení městských společností by měli opustit politici – představenstvo by bylo složeno z managementu podniku, popř. externích odborníků (německý model).
 • Vodárna by po převodu na město měla zůstat plně v jeho vlastnictví.
 • Plzeňská teplárenská jako strategický městský podnik má zůstat taktéž v majetku města.

 

3.4 BYTOVÁ POLITIKA

 • Bohužel je smutným faktem, že technický stav městských bytů je po předchozích koalicích ve většině podprůměrný.
 • Finanční prostředky z nájmů byly dlouhodobě používány na jiné než bytové účely.
 • Město navíc nemá dostatečný přehled o celém bytovém fondu.
 • Nepříliš dobře komunikuje správce s bytovým odborem.
 • Narůstají dluhy na nájemném.
 • Nemovitosti byly často prodávány bez jakékoli koncepce, někdy i s nájemníky, což snižovalo jejich cenu.
 • Tento popis současného stavu vede k jedinému závěru – postupně efektivně rozprodat valnou většinu městských bytů.
 • Zachovat pouze část bytů vhodných pro sociální bydlení.

 

3.5 MĚSTSKÉ OBVODY

 • Přiblížení správy veřejného prostoru a věcí veřejných občanům.
 • Např. přijímání žádostí a vydávání občanských průkazů či cestovních pasů na městském obvodě.
 • Odstranění hlavních iracionalit současného systému rozdělení kompetencí mezi městem a obvody.
 • Přenesení, resp. vrácení, některých kompetencí na městské obvody.
 • Usnadnění komunikace s úřadem (jedním, ne pěti a více!).
 • Městské obvody jako garant kvalitních služeb – opravy, úklid a údržba zeleně

 

 

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.