Program pro Doubravku (2018-2022)

03.09.2018

TOP 09 byla ve čtvrtém plzeňském obvodě v posledních čtyřech letech v koalici. Lídrem kandidátky je Václav Lacyk, který na základě ososbních zkušeností společně s kolegy sestavil program nejen pro samostatnou Doubravku, ale i další části (Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Újezd a Zábělou).

Doubravecká radnice

Program na volební období 2018 – 2022

Volnočasové aktivity

Chceme, aby se Chlum opět stal vyhledávaným výletním cílem s možností důstojného posezení vedle opravené rozhledny. Doplněním lesních cest, vyhlídek a odpočinkových míst vytvoříme atraktivní lokalitu, snadno dostupnou MHD pro všechny generace, avšak budeme dbát na zachování současného poklidného charakteru lokality (odmítáme lanovky, lanová centra, nové zpevněné plochy apod.).

Podpoříme vzájemnou dohodu všech zúčastněných stran o novém využití areálu Lopatárny jako sportovního centra Doubravky. Ze své pozice v rámci obvodu budeme vedle zachování současných sportů usilovat o výstavbu sportovní haly, obnovu atletického oválu a koupaliště a zajistíme prostor malým sportům. Naší prioritou je umožnit využívání areálu pro veřejnost.

Chlumek, Bukovec, Zábělá, Červený Hrádek.

Nabídneme občanům uvedených místních částí zřízení osadních výborů, jako platformy vzájemné komunikace zástupců občanů s volenými představiteli obvodu. Chceme dokončit připravované rekonstrukce vodních nádrží v Bukovci a Červeném Hrádku. Ve volebním období zrealizujeme každý rok vybranou stavební úpravu v těchto lokalitách.

Odpady.

Chceme každý rok provést úpravu minimálně pěti míst s vyšším počtem kontejnerů nebo popelnic. Vybudujeme místa snadno a bezpečně přístupná jak pro občany, tak pro svozová vozidla a personál, s vymezenou, rovnou, bezbariérovou a čistou plochou.

Doprava.

Základním principem je podpora všech druhů dopravy. Vedle motorových vozidel se v dopravním prostoru pohybují cyklisté a pěší, svoje nároky má městská a veřejná linková doprava.

Zasadíme se o přebudování nebezpečné křižovatky ulic Jateční a Těšínská. Chceme doplnit cyklistické greenways o trasu kolem Lopatárny a dále kolem řeky Úslavy. Chceme bezpečné propojení cyklistů z Jateční ve směru Bolevec.

Podpoříme rozšíření sítě MHD o trolejbusovou trasu do oblasti Hřbitovní ulice.

Parkování.

Podíleli jsme se v současném období na příprava několika projektových dokumentací na zkapacitnění parkovacích stání zejména v oblastech s vysokou koncentrací obyvatel. Zrealizujeme Zrealizujeme další parkoviště ve Staniční ulici a u v oblasti U Jiřího. Výrazně zintenzivníme debatu kolem otázky menších parkovacích domů.

Moderní a transparentní úřad.

Trváme na zjednodušení vztahů mezi úřadem a občany rozšířením elektronické komunikace. Zároveň jsme si vědomi nezbytnosti komunikace s občany nad připravovanými návrhy úprav veřejného prostoru. Veřejná projednání jsou pro nás důležitou součástí správy obvodu. Chtěli bychom také plnit roli prostředníka mezi magistrátem a občany našeho obvodu, např. doplněním velkých investičních projektů města o drobné úpravy dle požadavků občanů.

Bezpečnost

Chceme rozšířit systém okrskových strážníků na Doubravce. Prosazujeme absolutní zákaz non-stop heren na obvodě. Zvýšíme pomoc organizacím, jejichž náplní je práce s bezdomovci a prevence s drogově závislými osobami.

Zajistíme, aby bezpečnostní složky pravidelně kontrolovaly ubytovny v našem obvodě.

Mateřské školky, sociální oblast

Podporujeme ve všech školkách alespoň jednu třídu s flexibilnější pracovní dobou s ohledem na možnosti rodičů.

Maximální podporou D-klubu chceme nabídnout širokou škálu volnočasových aktivit zejména pro děti a seniory.

Urbanismus, výstavba

Budeme prosazovat vybudování technické infrastruktury (především vodovodu a kanalizace), nutné pro další rozvoj našeho obvodu. Budeme investovat do kvalitních projektů a realizací ve veřejném prostoru. Zrealizujeme rekonstrukci budovy školy na Habrmanově náměstí na důstojný vlídný úřad se širší nabídkou služeb pro občany. Vytipované plochy obecní zeleně navrhujeme osadit lučním kvítím, tak aby nebyla nutná pracná a častá údržba sečením. Tento šetrný způsob hospodaření s obecní zelení je úspěšně využíván v několika městech (Jihlava, Opava, Strakonice atd.).

projet-mesto