Program

Volební program TOP 09

pro volební období Zastupitelstva města Plzně 2018–2022

PLZEŇ, JAK MÁ BÝT

Volební program ke stažení

Víme, že v Plzni žijí lidé, kteří mají svoje město rádi a vykonali pro něj spoustu pozitivního, byť někdy i jeho vedení navzdory. Plzeň je město s velkým potenciálem. Chceme, aby Plzeň byla úspěšnou, moderní a hrdou metropolí.

Máme naše město rádi a již osm let se podílíme na jeho správě. Naše zastupitelky a zastupitelé pracují v zastupitelstvech jednotlivých městských obvodů i v Zastupitelstvu města Plzně. Jsme součástí vedení v městských obvodech Plzeň 2-Slovany, Plzeň 3, Plzeň 4 a Plzeň 5-Křimice. V zastupitelstvu města a na Městském obvodě Plzeň 1 nám připadly opoziční role.

V uplynulých osmi letech bylo město Plzeň řízeno nekoncepčně, nekoordinovaně a bez dlouhodobé a jasné vize. Zanedbávaly se především klíčové investice, což je v době ekonomického růstu naprosto nepochopitelné. Vedení města se také mnohdy uchylovalo k populistickým krokům. To následně vedlo k odsunutí některých zásadních opatření, které politické body až zas tolik nepřinášejí, do úplného pozadí. Odpovědní radní v některých zásadních záležitostech vůbec nekonali či se k těmto záležitostem stavěli apaticky, případně se vymlouvali na odpovědnost jiných osob a institucí. Například lze uvést silniční dopravu ve městě, parkování, školství nebo urbanismus.

TOP 09 v Zastupitelstvu města Plzně působí již osm let. V těchto volbách na základě svých zkušeností se proto TOP 09 rozhodla před voliče předstoupit s programem, který nabízí konkrétní cíle a hlavně splnitelné závazky na příští čtyři roky. Naším hlavním cílem je dosažení toho, aby Plzeň byla fungujícím moderním městem, které poskytuje kvalitní veřejné služby, koncepčně a hlavně včas řeší potřeby svých obyvatel. Tedy Plzeň, jak má být.

Program TOP 09 vyzdvihuje celkem pět prioritních oblastí, kterým v letech 2018–2022 musí město Plzeň věnovat zvýšenou pozornost. Neznamená to však, že by ostatní oblasti opomíjel. Chce však dát jasně najevo, na co se musí nové vedení města soustředit primárně.

Jako kandidáti TOP 09 se pro období 2018–2022 zavazujeme k provedení následujících opatření:

 1. KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ
 • Stanovíme jasnou investiční prioritu pro každou z plzeňských základních škol, samozřejmě po diskusi s jejich řediteli.
 • Zvýšíme provozní příspěvek základních škol o 10 %.
 • Zavedeme nové sociální programy, kterými snížíme současnou v podstatě povinnou finanční spoluúčast rodičů na aktivitách škol (pomůcky, učebnice, exkurze, výlety apod.).
 • Prosadíme, aby ve všech školních jídelnách bylo nabízeno jen kvalitní jídlo s důrazem na sezónní a lokální potraviny.
 • Zavedeme nové preventivní programy (kriminalita, drogy, šikana, závislost na sociálních sítích a tabletech/telefonech, kritické myšlení a rozpoznávání fake news, mediální výchova).
 • Zavedeme program, který vrátí moderní dějiny a porozumění aktuálnímu dění ve společnosti do relevantních předmětů (český jazyk, dějepis, společenské vědy atd.). Zavedeme i program zaměřený na finanční gramotnost.

 1. LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ
 • Odvedením tranzitní dopravy z centra města, podporou cyklodopravy a MHD či postupným zatravňováním vybraných tramvajových tratí zásadně snížíme prašnost ve městě.
 • Změníme současnou praxi odvodnění města, kdy veškerá dešťová voda odtéká bez využití přímo do řeky. Ani kapka nazmar!
 • U nových projektů a tam, kde to bude možné, budeme vždy prověřovat možnosti vybudování zelených střech a odpovědné hospodaření s dešťovou vodou.
 • Prosadíme rozumnější hospodaření s městskou zelení (např. méně časté sekání v době sucha, využití dešťové vody jako zálivky).
 • Navrhneme změnu lesů v bezprostředním okolí Boleveckých rybníků z hospodářských lesů na lesoparky, aby nedocházelo k holosečím v rekreační oblasti.
 • Prověříme hospodaření a efektivitu práce společnosti Čistá Plzeň s ohledem na provozní náklady, vybírané příspěvky od občanů a jejich návaznost na kvalitu poskytovaných služeb.
 • Ve vybraných lokalitách zvýšíme intenzitu přistavování kontejnerů na posekanou trávu.
 • Rozšíříme možnosti a dostupnost nádob pro třídění dalšího odpadu – kovy, tuky, bioodpad.
 • Zklidníme automobilovou dopravu a doplníme chybějící cyklistickou infrastrukturu.
 • Prosadíme zrušení poplatku za zábor veřejného prostranství (zejména pro kontejnery na domácí odpad a suť), pokud o něj fyzická osoba požádá maximálně na 48 hodin.

 1. FUNGUJÍCÍ DOPRAVA A DOSTUPNÉ PARKOVÁNÍ
 • Dokončíme západní silniční okruh a bezodkladně zahájíme majetkovou přípravu "východního okruhu", tedy přeložky silnice I/20, stejně tak jako projektovou přípravu všech městských investic vyvolaných touto stavbou.
 • Průtah do centra nepatří. Budeme proto prosazovat vyjmutí přeložky I/27 (severojižní průtah městem) z Územního plánu města Plzně.
 • Vybudujeme síť záchytných parkovišť s přímou návazností na MHD a minimálně 3 nové parkovací objekty (třeba u bazénu Slovany, v areálu Světovaru, u sídliště na Plzni 1, nebo u Luny na Borech).
 • Podstatně rozšíříme rezidenční parkovací zóny s cílem nabídnout parkování především místním občanům-rezidentům.
 • Omezíme automobilovou dopravu na Americké třídě a vytvoříme z ní hlavní městský bulvár.
 • Automobilovou dopravu omezíme i v nejbližším okolí náměstí Republiky s cílem zatraktivnění centra pro pěší a eliminace současných tranzitních tras (Františkánská – Rooseveltova).
 • Dokončíme síť cyklostezek, v první fázi kolem plzeňských řek. Začneme pracovat na tom, aby síť cyklostezek umožňovala svou kapacitou a trasováním každodenní dopravu lidí napříč celým městem.
 • Při výstavbě nových cyklostezek budeme vždy trvat na jejich zřetelném oddělení od ostatních komunikací.
 • Cyklistiku budeme brát jako regulérní způsob veřejné dopravy, nikoli jen jako rekreační aktivitu.
 • Podpoříme systém sdílení kol a hustou síť veřejných cyklostojanů na všech významnějších veřejných prostranstvích a v návaznosti na cyklotrasy. Dáme stop šikaně cyklistů ze strany městské policie.

 1. KONCEPČNÍ ROZVOJ MĚSTA A ODBORNÝ URBANISMUS
 • Vytvoříme novou pozici městského architekta s jasně vymezenými kompetencemi, kterou obsadíme na základě mezinárodního výběrového řízení.
 • Snížíme zatížení města světelným a vizuálním smogem (šetrné veřejné osvětlení, omezení reklamních nosičů a billboardů).
 • Podpoříme rozumný privátní projekt rekonstrukce městských lázní. Pokud by takový nebyl v dohledné době realizovatelný, zasadíme se o veřejnou diskusi o budoucím využití této budovy s tím, že by město tento objekt s jasným záměrem následně odkoupilo.
 • Podpoříme zastavění území kolem bývalého Domu kultury kvalitní městskou architekturou. Budeme při tom respektovat názor občanů projevený v referendu.
 • Prosadíme koncepčnější a jednotnější práci s městským mobiliářem
 • Vytvoříme prostor pro prezentaci záměrů a studií města v oblasti územního a strategického plánování, veřejného projednávání apod. (obdoba pražského projektu C.A.M.P).
 • Zaměříme se na koncepční rozvoj území s velkým potenciálem a na přestavbu málo využívaných nebo opuštěných průmyslových areálů (např. Světovar, areál DEPO2015). Prioritou je rozvoj bydlení uvnitř města a navazujících služeb (školy, školky, obchody, hřiště a kvalitní veřejná prostranství).

 1. VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
 • Podpoříme výstavbu akvaparku formou stanovení podmínek pro privátní investici (poskytnutí pozemku, zajištění souvisejících městských sítí, případně příspěvku na provoz apod.).
 • Prosadíme další propojení škol a volnočasových aktivit.
 • Vybudujeme nová či zrekonstruujeme stávající sportoviště u základních škol (např. nové sportovní haly, modernizace hřišť apod.).
 • Zrekonstruujeme velké sportovní areály Prokopávka a Lopatárna tak, aby nabízely zázemní širokému spektru sportů (in-line dráhy, nové tělocvičny, hřiště na různé druhy sportů, zázemí pro handicapované sportovce apod.).
 • Budeme motivovat sportovní oddíly, kluby a spolky k rozšiřování nebo alespoň k udržení stávající mládežnické základny, a to i ekonomickou stimulací a grantovou podporou.
 • Zamezíme populistickým tendencím rozdat velkou část zdrojů určených na sport pouze tradičním mediálně známým velkoklubům, kde se podpora dobře politicky prodává, ale které mají vlastních zdrojů dost. Městské veřejné peníze nasměrujeme spíše na lokální volnočasové sportovní aktivity než na profesionální sportovce.

Vedle toho provedeme v letech 2018 – 2022 i následující opatření:

KULTURA

 • Zastavíme chátrání kulturního domu Peklo a najdeme pro něj nového provozovatele s rozumným a moderním programem. Na základě toho pak připravíme komplexní rekonstrukci.
 • Připravíme velkorysý projekt nové budovy městské knihovny, která bude moderním místem pro setkávání a prožívání literatury, jak je to obvyklé ve městech na západ od našich hranic.
 • Povedeme strategickou diskusi o budoucnosti DEPO2015 jako instituce, ale i jako prostoru, pozemcích. Musí dojít k jasnému rozhodnutí, jakou roli má hrát na kulturní mapě města. Variant je více: např. celý objekt zrekonstruovat, nebo ho poskytnout jako základ pro přestavbu celého území do nové městské čtvrti.
 • Nastavíme udržitelné financování čtyřletých grantů tak, aby kulturní nabídka ve městě zůstala pestrá a při tom životaschopná.
 • V ročních kulturních grantech více zohledníme jasná kritéria, zavedeme do rozhodování více odbornosti a transparentnosti.
 • Spustíme projekt rekonstrukce objektu Klatovská 19, kde se nachází jeden z opomíjených a cenných Loosových interiérů.
 • Podpoříme Plzeňský kraj při záměru vystavět novou budovu Západočeské galerie. V případě nutnosti přispějeme i finančně. Západočeská galerie si svým programem zaslouží podporu bez ohledu, že není zřizovaná městem.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Zavedeme systém víceletého financování sociálních služeb, který do nich přinese větší stabilitu.
 • Postavíme minimálně jedno nové pobytové sociální zařízení pro seniory, a to v zadních Skvrňanech.
 • Prosadíme, aby nová sociální zařízení v majetku města byla svěřována výhradně do správy organizace k tomu městem založené a určené.
 • Zintenzivníme terénní sociální práci mezi lidmi bez domova.
 • Začneme sociální bydlení řešit jako ucelený systém, který nebude diskriminovat ty nejchudší a nejvíce zranitelné.
 • Podpoříme mobilní hospicové služby.

BEZPEČNĚJŠÍ MĚSTO

 • Zvýšíme přítomnost strážníků Městské policie v ulicích města s častější frekvencí hlídek na problémových místech.
 • Podpoříme funkci okrskových strážníků v duchu hesla „každý občan by měl znát svého strážníka“, a to zejména s ohledem na častější a užší kontakt s obyvateli daného okrsku, znalost místního prostředí a problémů.
 • Okamžitě po zvolení zahájíme jednání s velkými společnostmi (zejména na Borských polích), které do Plzně přivážejí pracovní sílu z jiných zemí, s cílem dohodnout se na společném postupu a finanční podpoře řešení souvisejících problémů.
 • Nadále prosazujeme plošný zákaz heren na celém území města.

TRANSPARENTNÍ, KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ SAMOSPRÁVA

Výbory zastupitelstva města

 • Zveřejníme zápisy jednotlivých výborů, a to samostatně, mimo materiály do zastupitelstva.
 • Zachováme současný počet výborů.

Komise rady města

 • Zveřejníme zápisy ze všech komisí Rady města Plzně.
 • Sloučíme agendu některých komisí, což povede ke snížení jejich počtu, případně budeme trvat na konkrétnějším zadání pro některé komise.

Rada města Plzně

 • Zveřejníme program jednání rady, a to jak před jednáním, tak i projednaný, včetně provázanosti na jednotlivá usnesení.
 • Zveřejníme zápisy z jednání rady.

Zastupitelstvo města Plzně

 • Přehledně zveřejníme výpisy o hlasování jednotlivých zastupitelů k dílčím usnesením.

Rozpočet města

 • Zveřejníme přehledný rozklikávací rozpočet města, tedy podrobný a uživatelsky příjemný přehled výdajů a příjmů.

Nakládání s majetkem města

 • Prosadíme jednotnou strategii města nakládání s budovami v majetku města, stejně tak jako s pozemky, o které si žádají developeři k nové výstavbě (vytvoříme regulační podmínky a prosadíme veřejné soutěže na nájmy a prodeje pozemků).
 • Zveřejníme podrobný přehled městského majetku a současný způsob nakládání s ním, včetně budoucího výhledu a jeho zdůvodnění (využití, výpůjčka, pronájem, prodej apod.).

Veřejné zakázky

 • Vrátíme princip soutěže do veřejných zakázek malého rozsahu.
 • Vytvoříme informační systém, který bude přehledně ukazovat všechny městské zakázky. Zvýšíme tak jejich transparentnost.

Dotace z městského rozpočtu

 • Sjednotíme a zpřehledníme informační systém k dotačním řízením, zejména formou jednotných formulářů a jednotné evidence žádostí.

Investice města

 • Vytvoříme mapu městských investic včetně informací k jednotlivým akcím (místo, termíny, omezení, finance, kontakt na další informace apod.).

Otevřenost zveřejňovaných dat

 • Veškerá data zpřístupníme ve formě Open data.

Městské společnosti

 • Prosadíme, aby řízení městských společností opustili politici – představenstva budou složena jen z managementu podniku, popř. externích odborníků.

SPOLUPRÁCE S MĚSTSKÝMI OBVODY

 • Navrhneme změnu statutu města, kterou odstraníme hlavní iracionality současného systému rozdělení kompetencí mezi městem, městskými organizacemi a městskými obvody. Stanovíme tak jejich jasné rozdělení (investice, majetek, životní prostředí apod.) s cílem přenést rozhodování co nejblíže občanům.
kolony-big