Plzeň 1

Volební program TOP 09 pro Městský obvod Plzeň 1 (2018-2022)

Hlavní teze:

 • Občané si zaslouží žít v obvodu, kde se budou cítit bezpečně a který bude čistý.
 • Podporujeme kvalitní vzdělání, kulturu a sportovní vyžití.
 • Odmítáme další zástavbu sídlišť.
 • Usilujeme o takové řešení dopravy, které bude pohodlné a bezpečné pro motoristy, cyklisty i chodce.
 • Prosazujeme politiku nulové tolerance vůči hazardu na území našeho obvodu. Nechceme zde žádné herny.

Rozvoj území, výstavba a doprava

Náš obvod slouží zejména k bydlení. To s sebou přináší nároky na jednotlivé rezidenční lokality, ale i na dopravní napojení. Hustotu zástavby velkých sídlišť nelze dále zvyšovat, dopravní napojení je naopak třeba posílit.

 • podpora stavby severozápadního okruhu a východního okruhu I/20
 • navýšení parkovacích kapacit – záchytná parkoviště u konečných zastávek tramvají číslo 1 a 4, podporujeme racionální parkovací plochy v sídlištích včetně využití nových technologií (parkovací zakladače), podporujeme rozšíření parkoviště u FN Plzeň
 • podpora a rozvoj přirozených rekreačních zón – rybníky, přilehlé lesy
 • podporujeme takovou variantu úprav konečné tramvaje číslo 4, která nebude obtěžovat okolí
 • podpora rozvoje cyklostezek i další potřebné infrastruktury s cílem, aby se cyklistika stala plnohodnotným způsobem dopravy, dokončení cyklostezky na zadní Roudné směr Bolevecké rybníky a propojení cyklostezky na Jateční ulici
 • podporujeme původní historické lokality, např. Stará Roudná, Bílá Hora, Bolevec.

Sociální oblast

Je důležité pomáhat a podporovat ty z nás, kteří nezvládnou vše vlastními silami.

 • podpora sociálních a pečovatelských služeb
 • koncepční podpora neziskových organizací působících na území městského obvodu

Vzdělání, sport a volný čas

Dostatek míst pro děti ve školkách, široká škála sportovního a volnočasového vyžití.

maximální využití stávajících sportovišť, včetně rekonstrukcí:

 • podporujeme vybudování multifunkčního sportovního centra Krašovská
 • ve spolupráci s Městem Plzeň zrekonstruujeme sportovní areál Prokopávka
 • podpora tradičních kulturních akcí na obvodě
 • podpora dětských klubů a organizací
 • investiční i provozní podpora mateřských školek, vytvoření kvalitního zázemí pro naše předškoláky i jejich rodiče

Životní prostředí a komunální služby

Horká léta posledních let ukazují, jak je důležité mít dostatek zeleně. Naším cílem je zvýšit počet stromů a zajisit kvalitní údržbu zelených ploch. Chceme začít využívat vsakové zásobníky dešťové vody, která dnes zbytečně odtéká do kanalizace. Zároveň chceme zlepšit celkovou péči o silnice a chodník – opravy i úklid.

 • kvalitní péče o parky a zeleň, výsadba nové zeleně, ochrana zeleně před zábory
 • důraz na veřejný pořádek a péči o veřejná prostranství – sekání trávy, úklid veřejných prostor, bloková čištění komunikací, rychlá likvidace autovraků blokujících parková stání
 • prosazujeme opatření vedoucí k lepšímu zadržování dešťové vody na obvodě
 • průběžné a včasné opravy chodníků a místních komunikací
 • kvalitní zimní údržba
 • v problematických lokalitách zajistíme navýšení kapacity odpadových nádob a četnost svozu, včetně nádob na bioodpad

Bezpečnost

Klademe velký důraz na skutečnou i pocitovou bezpečnost občanů našeho městského obvodu.

 • řešení problému bezdomovectví v obvodu
 • nulová tolerance hazardu na území městského obvodu
 • maximální využití Městské policie pro vyšší bezpečnost občanů
 • vytipování míst pro častější kontroly – navýšení počtu pěších hlídek
 • důraz na drogovou prevenci

Veřejné finance

Městský obvod Plzeň 1 ročně hospodaří s cca 150 milióny Kč. Naším cílem je, aby tyto prostředky byly využívány účelně a efektivně.

 • efektivní a úsporné využívání finančních prostředků našeho obvodu
 • transparentní rozpočet
 • transparentní veřejné zakázky
 • maximální informovanost veřejnosti o zakázkách, jejich plnění a udržitelnosti
 • maximální využívání elektronických aukcí pro nákup
 • důsledná kontrola řádného plnění smluv u zhotovitelů a dodavatelů
 • maximální využití dotačních programů Evropské unie, státu a podobných zdrojů na realizaci projektů na území našeho obvodu

Správa obvodu

Obyvatelům našeho obvodu chceme nabídnout další možnosti, jak se zapojit do dění na obvodě.

 • přímé přenosy z jednání zastupitelstva
 • větší zapojení občanů do dění na obvodě prostřednictvím www.plznito.cz, resp. mobilní aplikace „Plzeň – občan“
montovny